Huybrechts Louis

Huybrechts Louis

Naam: Huybrechts Louis

Geboren te: Hoogstraten

Geboren op: 1892-11-25

Overleden te: Sint-Katelijne-Waver

Overleden op: 1914-10-02

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Moleneinde nr. 76

Beroep: koperslager

Louis HUYBRECHTS werd in Hoogstraten geboren op 25 november 1892. Hij was enig kind van Carolus (Karel) HUYBRECHTS (°Westmalle 13-11-1852; werkman) en Maria Anna HUYBRECHTS (°Wortel 12-07-1854). Zijn ouders waren in Wortel gehuwd op 19 januari 1892. Het gezin woonde in Hoogstraten, Moleneinde nr 76. Louis was koperslager van beroep en ongehuwd.

Als recruut van de lichting 1912 wordt Louis Huybrechts op 14 maart 1912 aan de militaire overheid afgeleverd. Hij is 1 m 605 mm of 1 m 600 groot, weegt 55 kg en heeft een borstomtrek van 84 cm. Onderzocht volgens artikel 52 wordt hij ‘geschikt’ geacht. Diezelfde dag worden hem de Krijgswetten voorgelezen door adjudant CREVECOEUR (onderofficier), in aanwezigheid van Luitenant LOGNOUL (officier). Hij wordt toegewezen aan het 6de Linieregiment en heeft het stamnummer: 72078.

Bij het uitbreken van de oorlog is hij als soldaat 2de klas aanwezig in de 2de Legerdivisie, in het 6de Linieregiment 3/III.

Op 2 oktober sneuvelt hij ‘en service commandé’ te Sint-Katelijne-Waver in een schuttersput op de markt. Eerste sergeant-majoor Gaston CORNELISSEN, een dorpsgenoot en jeugdvriend van Louis Huybrechts, doet het relaas over de omstandigheden waarin dit gebeurde: ’Door de overmacht verplicht achteruit te wijken, bevonden wij ons na twee maanden strijd in de omheining van Antwerpen. (…) Mijn compagnie ontving het bevel post te nemen in het dorp Katharina Waver.(…) Gedurende drij volle dagen en nachten werden wij beschoten door de Duitsche artillerie.(…) De mannen gedroegen zich als ware dappere soldaten. Iedere maal dat ik mijne posten bezocht, vond ik Huybrechts op zijne plaats, zijne vlammende oogen in de richting der Duitschers. Een stevige handdruk, eenige woorden van moed en ik verliet hem om mijn ronde voort te zetten. Uitgeput van vermoeinis, ontmoedigd door de talrijke verliezen, werden wij in den namiddag van den vierden dag, 1 october, aangevallen door het vijandelijke voetvolk.(…) Wat heb ik de jongens moeten bewonderen, zij vochten als leeuwen, (…) Vooral Huybrechts gedroeg zich als een held, zijne stoutheid, de uitdrukking zijner verwrongen gelaatstrekken zullen mij nooit ontgaan.(…) Eenige tijd later rukte de vijand weder vooruit; door de groote overmacht en gansch uitgeput waren wij genoodzaakt achteruit te trekken. Toen ik (…) kwam om den post te verwittigen, vond ik mijnen vriend Louis ten gronde. Een bal kwam hem in ’t hoofd te treffen. Aanstonds knielde ik bij hem neder om zoo het mogelijk was, te helpen. Doch te laat, de kogel had hem op slag gedood.

Jan SMETS, een gemilitariseerde arbeider uit Sint-Katelijne-Waver, werd ermee belast Louis Huybrechts te begraven. Terwijl hij hiermee bezig was, sloeg vlakbij een granaat in. De man werd zwaar gewond en stierf acht dagen later in het Militair hospitaal te Antwerpen aan zijn verwondingen.

Nu ligt Louis HUYBRECHTS begraven op het militaire ereperk van de stedelijke begraafplaats van Mechelen (graf nr. 256).

Op 6 november 1920 bevestigt het ‘Vredegerecht des kantons Hoogstraeten’ dat Louis Huybrechts geen andere erfgenamen heeft dan Karel HUYBRECHTS (zijn vader, werkman te Hoogstraten) en Maria HUYBRECHTS (zijn moeder, zonder beroep) en dat deze personen alleen recht hebben op de vergoedingen van het Strijdersfonds toekomende aan Louis Huybrechts ‘voor het geheel’.

Op 7 november 1920 vraagt zijn vader via het V.O.S. van Hoogstraten de vergoeding van het strijdersfonds aan.<br>Alle nodige Inlichtingen zijn ingewonnen op 06-06-1921: Louis HUYBRECHTS was in frontdienst van 01-08-1914 tot 02-10-1914, 2 maanden en 2 dagen.

Dus: Hij heeft geen recht op frontstrepen. (de 1ste frontstreep wordt pas uitgereikt na 1 jaar frontdienst)

Op 27-05-1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 2 maanden en 2 dagen, afgerond tot 3 maanden, aan het front heeft hij recht op 3 x 75 frank = 225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank (beslissing: 06-06-1921)

Op 08-09-1922 bevestigt het Gerechtshof van 1ste instantie te Turnhout dat Louis Huybrechts gestorven is voor België op 2 oktober 1914 te Sint-Katelijne-Waver en dat zijn overlijden medegedeeld is aan de gemeente Hoogstraten om over te schrijven in de registers van de Burgerlijke Stand.

Op 22 juli 1924 krijgt hij postuum de onderscheiding van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis.

De naam van Louis Huybrechts staat op het monument aan de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten vermeld.

stedelijke begraafplaats van Mechelen
oorlogsmonument aan de kerk van Hoogstraten