Lens Ludovicus

Lens Ludovicus

Naam: Lens Ludovicus

Geboren te: Lichtaart

Geboren op: 1886-07-21

Overleden te: Ramskapelle

Overleden op: 1914-11-01

Burgerlijke stand:

Laatst gekend adres: Kasterlee(Lichtaart), Hoge Rielen

Beroep: Landbouwer

FAMILIAAL

Burgerlijke stand
Zoon van Joannes Josephus en Maria Justina Van den Eynden
* Joannes Josephus, geboren te Kasterlee op 27 juli 1854 en actief als landbouwer/dienstbode, zoon van Petrus en Dorothea Mans
* Maria Justina Van den Eynden, geboren te Lichtaart o 25 mei 1854, dochter van Joannes Gerardus en Anna Catharina Van Looy
Zij huwden op 27 juni 1883 te Kasterlee. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Coleta
2. Ludovicus
3. Augustinus
4. Franciscus
5. Anna Catharina
6. Julius Alphonsus
Het koppel woont in de Plaats te Lichtaart, waar Ludovicus wordt geboren. Het gezin verhuist in maart 1889 naar Hoge Rielen te Lichtaart.
Laatst gekend adres
Hoge Rielen, Lichtaart


Beroep
Landbouwer


Datum van overlijden
1 of 2 november 1914
Plaats van overlijden
Ramskapelle


Begraafplaats
Niet gekend
 

MILITAIR

Datum indiensttreding
16 november 1907
Stamnummer
54055
Graad
Soldaat 2e klas
Regiment
5e Linieregiment (2e Legerdivisie)


Verloop militaire loopbaan
1906: loot zich met nummer 15 in het Belgisch leger, maar krijgt een jaar uitstel wegens zwakte
5 juni 1907: wordt ingelijfd bij het 5e Linieregiment
16 november 1907: start actieve legerdienst
1 augustus 1914: terug onder de wapens geroepen
1 of 2 november 1914: sneuvelt


Onderscheidingen
– Ridder in de Leopold II orde met palm (toekenning 8-04-1931)
– Oorlogskruis met palm (toekenning 8-04-1931)
– Overwinningsmedaille (toekenning 10-01-1931)
– Herinneringsmedaille 1914-1918 (toekenning 10-01-1931)


Gevechten waaraan deelgenomen
In augustus 1914 volgde zijn wederoproeping in het 5e Linieregiment (3e cie, 3e bataljon). Daar hij behoorde tot de militieklas 1907 werd hij ingedeeld bij het ontdubbeld regiment, het 25e Linie.
Vlak voor de IJzerslag werden het 5e en 25e Linieregiment, ten gevolge van zware verliezen, samengesmolten tot één regiment en verder aangevuld met vrijwilligers. 
Uit de regimentsgeschiedenis van het 5e Linieregiment:
“Den 29e (oktober 1914), in den ochtend, treffen wij het regiment aan in de onvoltooide loopgraven langsheen de spoorlijn, van af Nieuwpoort tot aan de hoeve “De Viool”, t.t.z. op ongeveer 4 km front. Het geweer-, mitrailleuse- en artillerievuur van den vijand woedt steeds geweldig; zelfs de avond brengt geen verpoozing meê. De mannen zijn afgemat, eveneens de officieren. Van bevoorrading is geen sprake, noch in mondvoorraad, noch in drank. Door een verschrikkelijken dorst gekweld, kunnen zij niet langer weerstaan en putten uit de beekjes het zoute water, dat hun kelen ontstelt. De koorts alleen houdt hen nog recht; ze zijn hopeloos en gelaten in hun lot om, tot den laatsten man, hun leven veil te geven. De vijand beukt immer hardnekkiger aan, laat zich door zijn zware verliezen niet beteugelen, rukt steeds vooruit over zijn lijken en gekwetsten heen en wordt aan den voet van de spoorlijn neergeveld. Bevelen, kreten, gehuil, gezangen gaan elken aanval vooraf, en geven aan onze wankelende manschappen telkens de gelegenheid om hun slachting te hernieuwen.
Zoo gaat de nacht voorbij. In den vroegen morgen van den 30e, ondergaat de halt van Ramscapelle het concentrerend vuur van gansch een artillerieregiment, waarbij het helsch gekraak der bommen van de loopgravenmortiers zich komt mengen. Men voelt den woesten wil van den vijand om te overwinnen, om te verpletteren. Drie frissche regimenten komen stormenderhand aangeloopen, de kogels zijn niet bij machte hun opmarsch te stuiten; ’t is een onweerstaanbare golf die de spoorlijnen en het station overrompelt, het 5e doorheen het dorp achtervolgd. De overblijvende manschappen, ten einde krachten, klampen zich vast aan het Koolhof en den molen van Ramscapelle. Het 7e en het 6e Linie hebben in allerhaast de wapens opgevat, zijn bijgesneld en weerhouden den vijand in Ramscappele. 
In den nacht van den 30e op 31e wordt door de Verbondenen een tegenaanval belegd om het dorp te heroveren. Fransche troepen zijn aangekomen, en, samen met gansch het 6e en een bataljon van het 14e, zullen zij de aanval inzetten. Den 31e ligt het 5e in reserve. Eensklaps springen de vermoeide mannen op bij het hooren van hoorngeschal, dat den Franschen en Belgische stormloop aankondigt. In een geweldigen aanloop bestormen het 6e, het bataljon van het 14e, het 16e Fransche Jagers en acht compagnies Senegaleezen, het dorp, gaan den vijand met de bajonet te lijf, werpen de overwinnaars van den vorigen dag terug over de spoorlijn, waar zij in het slijk der uitstrekkende overstroomingen terechtkomen. Nabij het station worden gekwetsten van het 5e, die sedert twee dagen in een schuur op verzorging wachten, bevrijd; in een groote kuil liggen talrijke lijken van soldaten van het 5e.”
Vanaf 1 november ging het 5e Linieregiment in rust voor enkele dagen om op 4 november deel te nemen aan een aanval in de buurt van Nieuwpoort.
Ludovicus Lens overleed begin november 1914 in Ramskapelle, vermoedelijk 1 of 2 november, waarschijnlijk tijdens of ten gevolge van de slag rond Ramskapelle. 


Oorlogsmonumenten
Louis Lens wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Lichtaart én het herdenkingsmonument op de gemeentelijke begraafplaats te Kasterlee
 

 
Bronvermelding:
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, militair dossier nr 6279647
Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Derde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916’
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘stamboekfiche 5e Linieregiment, fichenummer 463, 53993-54088’
Fiche Belgian War Dead Register
Archief gemeente Kasterlee, ‘nationale militie, inlijving der miliciens, gemeente Lichtaert, naamlijst, lichting 1907’
Archief gemeente Kasterlee, ‘nationale militie, inlijving der miliciens van het kanton, vrijgesteld of uitgesloten door den militieraad in zijn zittijd van 28 februari 1906’
Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002
NN, ‘De historiek van het 5e Linieregiment 1830-1992’, een herdruk van ‘Geschiedkundig overzicht der 5e, 15e en 25e Linieregiment’, een uitgave van 1937
 
Foto:
Lens 026: persoonlijk archief
Lens 031: persoonlijk archief